Het uitgangspunt van de Arbowet is de zorgplicht van de werkgever voor veilige en gezonde werkomstandigheden van de werknemers en derden. Vooral voor de kleinere organisaties is dit niet gemakkelijk, meestal wordt dit er maar “even” bij gedaan. Onderstaande links kunnen een eerste hulpmiddel zijn.


www.arboportaal.nl
Dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren door te verwijzen naar andere relevante bronnen.


www.arbozone.nl
Alle informatie over arbo, arbowet en veilig werken. Biedt toegang tot arbopraktijkinformatie en regelgeving.


www.rie.nl
De risico-inventarisatie & evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle ondernemers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze site geeft alle informatie over RI&E plicht, toetsen van de RI&E.


www.beroepsrisico’s.nl
Geeft informatie over de belangrijkste bedrijfs- en beroepsrisico’s en beroepsziekte in een aantal sectoren.


www.inspectieszw.nl
Omvat onderwerpen als Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen, re-integratie en uitkeringen en toezicht en handhaving.


www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx
De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vaststelling van een publieke (wettelijke) grenswaarde voor kankerverwekkende en mutagene stoffen zonder veilige drempelwaarde. De databank grenswaarden Stoffen op de werkplek (GSW) vindt op ook op deze site.