Algemene Voorwaarden HJC Adviseurs Arbo Adviesbureau

Geldig vanaf 3 april 2013

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HJC Adviseurs Arbo Adviesbureau, verder te noemen HJC Adviseurs. Door het geven van een opdracht aan HJC Adviseurs erkent de opdrachtgever dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Artikel 3: Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging

1. Elke overeenkomst van HJC Adviseurs wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen op elk moment worden opgezegd.

2. Bij opzegging, onderbreking of annulering zal de opdrachtgever aan HJC Adviseurs de gewerkte uren en de gemaakte kosten vergoeden.

3. Als de opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd of de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft HJC Adviseurs het recht de overeenkomst per direct te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever toch verplicht de gewerkte uren en gemaakte kosten te betalen.

4. Als de werkzaamheden niet volledig betaald zijn mag HJC Adviseurs de afgifte van stukken of andere zaken van de opdrachtgever opschorten, totdat alles betaald is.

Artikel 4: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden

1. Als de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat dan moet dat binnen 14 dagen worden gemeld.
HJC Adviseurs moet dan de kans krijgen de opdracht alsnog goed uit te voeren.

2. HJC Adviseurs heeft het recht anderen in te schakelen om de opdracht mede uit te voeren. Dit zal uiteraard altijd eerst aan de opdrachtgever worden verteld. Deze voorwaarden gelden dan ook voor degenen die HJC Adviseurs inschakelt.

Artikel 5: Betaling

1. Alle rekeningen moeten binnen 14 dagen worden betaald. Als er niet op tijd betaald wordt dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat in verzuimstelling nodig is.

2. Een klacht over de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Ook kan HJC Adviseurs bij niet tijdige betaling aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het factuurbedrag.

Artikel 6: Overmacht

Als HJC Adviseurs door overmacht, dat is ook bij ziekte, de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt dan kan geen schadevergoeding worden gevraagd. HJC Adviseurs zal de opdracht dan alsnog uitvoeren op het moment waarop dat mogelijk is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. HJC Adviseurs is niet aansprakelijk als er schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever of als een door de opdrachtgever beoogde doel of termijn niet gehaald wordt.

2. De aansprakelijkheid van HJC Adviseurs is altijd beperkt tot het maximale bedrag dat de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van HJC Adviseurs uitkeert.

3. HJC Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de opdrachtgever met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van HJC Adviseurs vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. De opdrachtgever vrijwaart HJC Adviseurs tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

4. HJC Adviseurs is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. HJC Adviseurs behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij (heeft) gebruikt of voortgebracht tijdens het uitvoeren van de opdracht.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van opdrachtgever en na volledige betaling aan HJC Adviseurs.

Artikel 9: Geschillen, toepasselijk recht, verjaring

1. Een geschil wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de Rechtbank Roermond.

2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.